odziane.pl

Regulamin Sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach

Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego „Odziane”;

4. Sklep internetowy Odziane – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.odziane.pl, za

pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy prowadzącym sklep internetowy Odziane, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem

serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr

141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem: www.odziane.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.odziane.pl, prowadzony jest przez firmę XOXO

Sp. z o.o..

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych

aplikacji, np. aplety Javy], lub

b.) [przeglądarka internetowa] w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą […], c.) minimalna

rozdzielczość ekranu […] x […] pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać

dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość

ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły

wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. XOXO sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak

również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze

skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w

szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez [nazwa prowadzącego] za zachowania

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody XOXO Sp. z o.o..

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione

danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

[nazwa prowadzącego],

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na

stronę internetową [adres], dokonać wyboru [w zależności od profilu danego sklepu można tu

wymienić konkretny rodzaj towarów oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji – np. wyboru

towaru i jego kolorystyki lub wyboru mebli i akcesoriów ogrodowych z oferty Sklepu, itp.],

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz

informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient

ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu

należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na

stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy

oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gangi Nikodem

Gangi Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną […], zawierającą

ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o

której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub

[inne metody dostawy]. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy lub link na stronę z

szczegółami]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od […] do […] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez

Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji

Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego […],

b.) płatnością w systemie [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych],

c.) zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o

momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],

d.) [inna forma płatności].

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje –

na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez

podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na

adres [podmiotu prowadzącego sklep internetowy] podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru [chyba, że sklep

internetowy dostarcza usługi].

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku 

• rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez [sklep internetowy], przed

upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;


7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna

w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

[nazwa odbiorcy oraz dokładny fizyczny adres, na który mają być dokonywane zwroty]

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży

Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [adres e – mail]. [Podmiot prowadzący sklep

internetowy] zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to

nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

rozpatrzona.

8.3. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] nie jest producentem towarów. Producent ponosi

odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany

w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może

zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego

adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni

poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i

zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez

Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić [podmiot prowadzący sklep internetowy] o

wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na

adres: [adres], mailowo pod adres [adres e-mail] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i

datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w

terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep

internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep

internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu

prowadzącego sklep internetowy].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe

przepisy prawa polskiego.