odziane.pl

Regulamin Sklepu

REGULAMIN

I. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w
ramach Sklepu;
2. Sprzedawca – XOXO sp. z o.o., ul. Gniewowska 54  84-240 Reda NIP 5882500172, będący jednocześnie właścicielem sklepu internetowego odziane.pl
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu
Internetowego Kudly.pl;
5. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.odziane.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym odziane.pl;
7. Umowa sprzedaży na odległość– umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, zawarta pomiędzy prowadzącym sklep internetowy odziane.pl, a klientem, zawierana
z wykorzystaniem sklepu internetowego;
8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.
U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. art. 8 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
11. Konto (konto klienta) – podstrona sklepu, w ramach której klient ma możliwość m.in. zarządzać
danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień, a także składać zamówienia po
zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
12. Formularz rejestracji – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez
klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez usługodawcę
na stronie sklepu internetowego; odziane.pl.
13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie
zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do ,,koszyka“ oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
14. Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez
klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w
szczególności ilości produktów.

II. Postanowienia ogólne:
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem: www.odziane.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.odziane.pl, prowadzony jest przez firmę:
XOXO sp. z o.o., ul. Gniewowska 54, 84-240 Reda, NIP: 5882500172.
2.4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu
internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer
– aktywne konto poczty elektronicznej – e-mail,
– włączona obsługa plików cookies,
– zainstalowany program FlashPlayer.
2.6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z
którego korzysta klient w szczególności posiadało:
– system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
– skuteczną zaporę bezpieczeństwa – firewall,
– aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
– zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
które dotyczą bezpieczeństwa,
– oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa XOXO sp. z o.o. zastrzega sobie
możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób,
które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.odziane.pl oraz
pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego
ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. XOXO sp. o.o. może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu
internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu
internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez XOXO sp. z o.o. za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania
z sieci internet lub godzące w dobre imię XOXO sp. z o.o..

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody XOXO sp. z o.o..
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
XOXO sp. z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść
na stronę internetową www.odziane.pl, dokonać wyboru towaru , podejmując kolejne czynności
techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – klient
ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie.
4.4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie
złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż
zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z XOXO sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ,, Realizacja
zamówienia“, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o
której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod
adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym oraz przesyłką kurierską.
Koszty dostawy umieszczono na stronie www.odziane.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną
wskazane w czasie składania zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
klienta zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.odziane.pl oraz
pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych
postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany
adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia,
specyfikacji zamówienia oraz dokumentu zakupu (lub faktury VAT).

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego PKO BP: 45 1020 1912 0000 9102 0210 5096
b) płatnością w systemie – jak określono w płatnościach,
c) zapłata kartą płatniczą – Mastercard i Visa – karta kredytowa zostaje obciążona w momencie
wysyłki towaru.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje
– na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je
na adres Sklep Internetowy Odziane, XOXO sp. z o.o., ul. Gniewowska 54, 84-240 Reda , podany w
niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.odziane.pl, przed upływem
terminu 10 dni od zawarcia umowy;
– towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne
zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana

była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Sklep Internetowy Odziane, XOXO sp. z o.o., ul. Gniewowska 54, 84-240 Reda.
7.5. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.
8.1.XOXO sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży
towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@odziane.pl. 

XOXO sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby
to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona.
8.3. XOXO sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność
z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie
gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, klient może zgłaszać
swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres
znajduje się w karcie gwarancyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. XOXO sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się
usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić XOXO sp. z o.o. o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na
adres: Sklep Internetowy Odziane, ul. Gniewowska 54, 84-240 Reda , mailowo na adres
info@odziane.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego BOK.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
9.5. XOXO sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14
dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XOXO sp. z o.o., a
Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania
cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XOXO sp. z o.o., a
Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę.